You are viewing the results for Gothia Cup China 2018. View the current results for Gothia Cup China 2019 here.

郑州全健FC Zhengzhou Quanjian